Login

Công việc của người quản trị marketing:

 

Người quản trị trong chức năng marketing thực hiện các hoạt động chủ yếu và ra các quyết định cơ bản sau:

a. Trong chức năng hoạch định:

-Lập kế hoạch nghiên cứu marketing

-Quyết định lựa chọn thị trường mục tiêu cho doanh nghiệp

-Hoạch định chiến lược marketing

-Quyết định danh mục sản phẩm

-Lập các chương trình phát triển sản phẩm

-Xây dựng các chính sách định giá

-Lập các chương trình quảng cáo và khuyến mãi

-Quyết định về tổ chức kênh phân phối

-Kế hoạch huấn luyện và đào tạo nhân viên marketing

b. Trong chức năng tổ chức

-Tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu marketing

-Quyết định về cơ cấu tổ chức của bộ phận marketing (tổ chức theo chức năng hay sản phẩm, theo khu vực địa lý, hay cấu trúc ma trận)

-Phân công trách nhiệm cho mỗi bộ phận hoạt động

-Tổ chức mạng lưới các trung gian bán hàng và quyết định về các địa điểm bán.

-Thiết lập các quan hệ với chính quyền, các cơ quan truyền thông và công chúng

-Tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo nhân viên marketing

-Tổ chức mạng lưới kho và hệ thống vận chuyển

-Tổ chức các hội nghị khách hàng, điều hành việc tham gia hội chợ, triển lãm

-Quyết định về thay đổi giá, cải tiến sản phẩm, tổ chức hoạt động khuyến mãi

c. Trong chức năng lãnh đạo

-Thương lượng đàm phán với các lực lượng liên quan (công chúng, các cơ quan truyền thông)

-Kích thích và động viên nhân viên bán hàng

-Kích thích và động viên các trung gian bán hàng

d. Trong chức năng kiểm tra:

-Kiểm tra ngân sách marketing

-So sánh chi phí với ngân sách

-Đánh giá hiệu quả quảng cáo, khuyến mãi

-Kiểm tra sự thay đổi giá và điều chỉnh giá

-Kiểm soát hệ thống phân phối, bán hàng.

 
Bình luận trên Facebook
Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *